област Велико Търново
Сподели
07 дек 2018
Автор: ОбластВТ

Горнооряховският кмет инж. Добромир Добрев внесе жалба срещу решение на ОП "Околна среда"

Горнооряховският кмет инж. Добромир Добрев внесе жалба срещу решение на ОП Околна среда

Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев подаде жалба в Софийски административен съд срещу Решение на Комитета за наблюдение по ОП „Околна среда“. С решението Управляващият орган на оперативната програма обяви списък със седем общини, на които се предоставя безвъзмездна финансова помощ от около 111 мил. лв. за реализиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Община Горна Оряховица обаче отпадна от списъка с допустими бенефициенти по Оперативна програма”Околна среда 2014-2020г”. Това оповести на нарочна пресконференция кметът инж. Добромир Добрев. На срещата с медиите присъства и Надя Даракчиева, старши експерт по екология в Общината.

Възражението на инж. Добрев е свързано с допуснат неточности при прилагане на методиката и критериите за оценка на общините, в следствие на което община Горна Оряховица остава извън списъка на одобрените за финансиране по Оперативната програма.

По критерий за допустимост, неправилно е посочен приносът на битовото отопление към замърсяването с фини прахови частици. Съгласно Общинската програма за качество на атмосферния въздух, този принос е 70.16%, а според Комитета за наблюдение е посочено, че битовото отопление не е основния източник на замърсяване в Горна Оряховица.

По критерий за качество, неточно е приложена цифрата за брой население изложено на риск от превишаване на фини прахови частици – вместо 31 863 жители е написано 12 628, което всъщност е броя на домакинствата, а не на жителите.

Преди завеждане на жалбата, Кметът на Общината е подал възражение чрез НСОРБ до отделните членове на Комитета по наблюдение и до Министъра на околната среда и водите. В отговор на това писмо, министър Нено Димов отговаря, че приема възражението на Общината по отношение на критерия за допустимост. Това обаче никъде не е отразено и не променя факта, че Горна Оряховица може да се възползва от европейски средства за подобряване качеството на въздуха.

Според замерванията на автоматичната измервателна станция от началото на ноември до 6 декември в Горна Оряховица са регистрирани 22 превишения на средно дневната концентрация на фини прахови частици във въздуха. Това налага да бъде намерен спешен механизъм за финансиране на заложените в общинската програма мерки за подобряване качеството на въздуха. Друг източник на финансиране, освен европейската програма би могъл да бъде държавния бюджет, средства от ПУДООС или други по преценка на МОСВ, коментира още инж. Добрев.

Общината има изработена и приета през 2016 г. от Общинския съвет Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. В плана за действие към нея са записани редица мерки, една от които е поставяне на филтри на комините на жилищни сгради. Тази мярка обаче е отхвърлена от Комитета за наблюдение на ОП "Околна среда" без да има ясни мотиви за това. Мярката е ефективна и лесно приложима по следните причини: филтрите, както и тяхната експлоатация е свързана с използаването на електричество с достъпна цена, включително и от домакинствата с по-нисък стандарт. Прилагането на филтъра е екологично ефективно, тъй като намалява фините прахови частици, изпускани във въздуха с около 80%. Това беше установено и при предпроектни проучвания на Общината за прилагане на мерките за по-чист въздух.

„Ако Софийския административен съд не уважи жалбата на Община Горна Оряховица, казусът ще бъде отнесен до европейска институция. Аз съм длъжен да защитя интереса на гражданите“, категоричен бе инж. Добрев.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ