област Велико Търново
Сподели
12 фев 2019
Автор: ОбластВТ

Горна Оряховица няма да остане без сметопочистване до подписване на нов договор

Горна Оряховица няма да остане без сметопочистване до подписване на нов договор

„Като градоначалник съм загрижен за здравето на хората в община Горна Оряховица, както и за дейностите по сметоизвозване и сметосъбиране. Затова съм предприел всички възможни мерки да не се стига до кризисни ситуации със сметопочистването. След разговори с ръководството на „Клинър“ ООД, фирмата ще продължи да извършва безвъзмездно сметопочистване и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности на територията на цялата община Горна Оряховица, докато бъдат сключени договори с новоизбраните изпълнители на услугата“, заяви кметът на общината инж. Добромир Добрев.

Кметът обясни подробно причините за забавяне на процедурите, а именно: Съгласно чл. 62 от ЗМДТ за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се заплаща такса, размерът на която се определя по реда на чл. 66. Механизмът за определяне на размера е уреден в чл. 67 от ЗМДТ. През м. ноември 2017 г. е обнародван приетия пореден Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ (ДВ бр. 88 от 2017 г.), с който е направено изменение на разпоредбите относно такса „Битови отпадъци” (ТБО), които влизат в сила от 01.01.2020 г.

Промените целят справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща”, както и въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които формират таксата за битови отпадъци, осигуряване на публичност и прозрачност чрез задължението за провеждане на обществени консултации при определянето на разходите, формиращи таксата и опазване на околната среда. Същевременно в §15 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ (бр. 88 от 2017 г.) е направено и изменение в §13, ал. 1 от Заключителните разпоредби, като думите „1 януари 2018 г.” се заменят с думите „31 декември 2019 г.” С посоченият §6 от ЗИД на ЗМДТ се изменя чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ (в сила от 31.12.2019 г.), като се предвижда, че когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на ТБО се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. С оглед промяната във цитирания §13, ал. 1, през 2018 г. е приложим досегашния ред за определяне размера на ТБО. Промените в ЗМДТ от ноември 2017 г. бяха широко дискутирани на различни нива, вкл. чрез обществени консултации и по линия членството на общините в НСОРБ още преди приемането им именно поради очакваните законодателни промени в начина на определяне на ТБО за 2018 г. и следващите години. Поради това Община Горна Оряховица е открила процедури по чл. 74 от ЗОП за възлагане на обществени поръчки с предмет:

-„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в 12 села и гр. Долна Оряховица, Община Горна Оряховица“

-„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в гр. Горна Оряховица, Община Горна Оряховица“

След влизане в сила на промените, за да бъде осигурено законосъобразното им провеждане и възлагане, но и същевременно няколко месеца преди изтичането на договор за обществена поръчка на 09.02.2019 г. с предмет дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. В условията на обществените поръчки (открити с Решение № 3326/01.11.2018 г. и Решение № 3854/13.12.2018 г.), е предвидено, че средствата за заплащане на услугите, включени в нея се осигуряват от общинския бюджет, като това става именно по реда, посочен по-горе – чрез определяне и събиране на ТБО, в който ред съществени законодателни промени бяха внесени едва през м. ноември 2017 г.

От друга страна, Община Горна Оряховица няма технически ресурс да осъществява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, тъй като не разполага нито с необходимата техника за изпълнение на дейностите, нито със необходимите съдове за събиране на отпадъци, тъй като голяма част от тях са собственост на дружеството - изпълнител по договора от 2009 г. за възлагане на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Срокът на този договор не би следвало да бъде удължаван, тъй като такава промяна в срока му би била недопустима по см. на чл. 116 от ЗОП, респ. чл. 43 от ЗОП (отм.).

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ