област Велико Търново
Сподели
29 ное 2017
Автор: ОбластВТ

135 участници в цикъла от информационни събития на ОИЦ – Велико Търново

135 участници в цикъла от информационни събития на ОИЦ – Велико Търново
Общо 135 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и други, участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)" бяха реализирани в периода от 13 до 28 ноември 2017 г. в общините от Великотърновски регион.

В рамките на срещите екипът на ОИЦ – Велико Търново представи възможностите кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2017 г. и през следващата 2018 г. Присъстващите бяха запознати с предстоящите за отваряне процедури от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси", „Наука и образование за интелигентен растеж", „Иновации и конкурентоспособност", „Околна среда", „Региони в растеж", „Добро управление", както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

За представителите на общините интерес представляваха планираните за 2018 г. процедури по Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС), свързани с мерки за превенция на риска от наводнения и управлението на отпадъците. Редица въпроси бяха зададени във връзка с процедурата „Насърчаване на предприемачеството" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), която се очаква да стартира всеки момент. Отново по ОПИК подчертан интерес имаше и към процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията", която ще бъде официално обявена към края на 2018 г.

В по-малките общини от Великотърновска област интересът бе насочен предимно към различните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като популярната подмярка 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери", подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства" и особено подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности".

На участниците в събитията бе предоставена и информация за очакваните възможности за кандидатстване с проекти пред Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ).

По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от участниците.На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали - брошурата „Европа в моя регион" с информация и снимки от успешни проекти в общините от региона и брошура за дейността на ОИЦ – Велико Търново за периода 2012-2017 г.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ