област Велико Търново
Сподели
29 апр 2021
Автор: ОбластВТ

С нова система за третиране на строителни отпадъци Община Велико Търново ще реши 50-годишен проблем с депото край с. Леденик

С нова система за третиране на строителни отпадъци Община Велико Търново ще реши 50-годишен проблем с депото край с. Леденик
Десетки декари земя ще бъдат облагородени и залесени
 
Община Велико Търново планира изграждането на нова и съвременна система за третиране на строителни отпадъци. Така ще бъде решен 50-годишният проблем с депото край с. Леденик, съществуващо от 70-е години на миналия век и ще бъдат облагородени десетки декари терени.

Първата стъпка е частичното изменение на Общия устройствен план, или т.нар. устройствено планиране в землището на с. Леденик, където е настоящето депо. Ще се промени предназначението на земята – от земеделска в терени за техническа инфраструктура. Тази процедура е одобрена от Експертен съвет по устройство на територията, Басейнова дирекция – Плевен, както и РИОСВ – В. Търново.

На сесията си днес Общинският съвет одобри изменението на Общия устройствен план. Промяна на предназначението на терените е задължителна, за да се пристъпи към най-важната част – геоложки, хидроложки и други обследвания, изготвяне на инвестиционен проект в две части – за изграждане на система за третиране на строителните отпадъци, включително площадка за рециклиране, както и за рекултивация.

С работния проект ще се изпълнят всички изисквания, поставени от компетентните институции – РИОСВ и Басейнова дирекция.

Планираната нова система за третиране на строителните отпадъци няма да е депо и ще е в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Площадката ще се намира на километри от първите къщи в с. Леденик. Третирането на строителните отпадъци включва разпределянето им в контейнери за разделно събиране и последващо транспортиране към специализирани заводи. Със специализирана машина ще бъдат третирани тези строителни отпадъци, които подлежат на рециклиране и последващо влагане в строителството.

Предвидено е облагородяване на всички терени, върху които в момента са разположени строителни отпадъци. Това включва озеленяване с подходящи дървесни и растителни видове, изграждане на дренажна система, за да не се събира и задържа на вода при валежи от дъжд и сняг, регулиране на естествения отток на повърхностните води с оглед наличието на теренни дадености и др. Планирано е ясно ограничаване на територията чрез поставяне на подходяща ограда, която ще позволи контролиране на процесите и опазване на територията и прилежащите й поземлени имоти.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ