област Велико Търново
Сподели
04 ное 2022
Автор: ОбластВТ

Проучванията за "Активни граждани" в община Стражица продължават

Проучванията за Активни граждани в община Стражица продължават


Продължава проучването на Сдржение "3Д" за обществените нагласи на хората в община Стражица. Инициативата е част от проект "Активни грждани на община Стражица за ефективно и професионално управление". Проектът се финансира от Европейски социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление" - Процедура BG05SFOP001-2.025 "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" и е по Оперативна програма - "Добро управление" 

Гражданите попълват два различни вида анкети. Първата обръща внимание на въпроси в сферата на гражданското общество. акивните граждани, правата и възможностите на гражданите за участие в процесите на управление на Община Стражица - включително общинския съвет и общинска администрация, възможности за местен референдум. 
Втората анкета проучва вижданията на гражданите относно административните услуги на Община Стражица, комуникацията между Община - граждани и бизнес, възможностите за информиране на гражданите на общината отноно процесите в нея от страна на администрацията, електронни услуги и други. 

В анкетите ще вземат участие 1000 граждани на община Стражица. Анкетирани ще бъдат както живущи в градския център, така и жители на селата от общината.ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - WWW.EUFUNDS.BG

Бюджет 
Обща Стойност на проекта -  59 909.09 лева
Европейски социален фонд - 50 922,72 лева
Национално финансиране - 8 986,37 лева
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ