област Велико Търново
Сподели
31 дек 2021
Автор: ОбластВТ

Община Велико Търново ще продължи да предоставя социалната услуга "Обществена трапезария" през цялата 2022 г.

Община Велико Търново ще продължи да предоставя социалната услуга Обществена трапезария през цялата 2022 г.
Община Велико Търново ще продължи да предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ и през цялата 2022 г. Средствата са осигурени от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика след одобряване на проектното предложение на Общината.

Сключеният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ гарантира дейността на социалната услуга за периода от 4 януари до 31 декември (всички 248 работни дни на годината). Стойността на договорираната финансова помощ е в размер на 107 000 лева. Капацитетът на услугата се запазва непроменен – 135 места.
           
„Обществена трапезария“ е социална услуга, предоставяна в общността, която има за цел да окаже помощ и подкрепа на лица от уязвими социални групи, да подобри качеството на живот и осигури храна на хора, които не могат да си я набавят сами.

Ползватели могат да бъдат хора на територията на община Велико Търново в т. ч. и деца, навършили 7-годишна възраст, които попадат в някоя от следните целеви групи:
  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Скитащи и бездомни деца и лица, вписани в регистъра на скитащи и бездомни деца и лица при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново;
  • Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново.
 
Хората, които желаят да ползват социалната услуга могат да подадат  (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) Заявление–декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж:
  • гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 – на приземния етаж от южната страна на стадион „Ивайло“ (срещу Детска градина „Първи юни“).
На територията на община Велико Търново, социалната услуга се предоставя чрез Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец и се ръководи административно от Управителя на Домашен социален патронаж – Велико Търново. Потребителите получават безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне един път седмично десерт, в дните от понеделник до петък, с изключение на почивните и празнични дни. Топлият обяд се предоставя от 11.00 ч. до 13.00 ч., в помещение, определено за нуждите на Обществена трапезария на адрес: гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски“ № 23, разположено на партерния етаж в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Допълнителна информация и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат получени от офиса на Домашен социален патронаж в сградата на стадион „Ивайло“, както и на следните телефони: 0888 433 665 и 062/ 619 220, електронна поща: dsp_vt@abv.bg .


 


 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ