област Велико Търново
Сподели
25 фев 2021
Автор: ОбластВТ

Нова процедура ще подкрепи малки фирми за справяне с последиците от COVID-19

Нова процедура ще подкрепи малки фирми за справяне с последиците от COVID-19
По Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. е отворена за кандидатстване нова процедура с название "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза 78 233 200  лв., от които 66 498 220 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 11 734 980 лв. е националното съфинансиране. Размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ, с която може да се кандидатства за индивидуален проект, e 50 000 лева.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15 март 2021 г.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки фирми и предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

Допустимите кандидати трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите преди 01.01.2019 г. и да отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. Те трябва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и да са регистрирали средноаритметичен спад от поне 20 % за общо три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. Също така, допустими са само кандидати, които имат поне две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез опростен уеб базиран формуляр в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с използване на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване" на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи по процедурата - Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях, е публикуван в ИСУН 2020, на сайта на оперативната програма: www.opic.bg, както и в Единния информационен портал: www.eufunds.bg. По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ