област Велико Търново
Сподели
25 окт 2021
Автор: ОбластВТ

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" партньор на СУ "Св. Климент Охридски" по проект, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

ВТУ Св. св. Кирил и Методий партньор на  СУ Св. Климент Охридски по проект, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Великотърновският университет е партньор на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“,  финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Модернизация на висшите училища“.

Партньорството е в дейностите, насочени към подготовката и квалификацията на учители в  професионални направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по …“. Останалите партньори по проекта са Шуменски университет „Константин Преславски“, Тракийски университет и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Основната цел на конкурсната процедура „Модернизация на висшите училища“ е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Модернизация на учебната документация и професионално развитие на преподаватели са двете основни групи дейности по проекта. Предвижда се разработване и въвеждане на съвместни магистърски програми с дигитално образователно съдържание с партниращите висши училища, дигитализиране на образователното съдържание, внедряване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, привличане на специалисти от практиката за преподавателска дейност във висшите училища, обучение на преподаватели за усъвършенстване на чуждоезиковите умения и в дизайн на електронно обучение и електронни учебни ресурси, краткосрочни специализации в асоциираните партньори, мобилности в чуждестранни университети и мултиплициране на резултатите от проведените краткосрочни специализации чрез споделяне на преподаватели между българските висшите училища, участващи в проекта.

В резултат от сътрудничеството между университетите ще се създаде виртуален център с курсове за обучение и виртуална библиотека от ресурси  за подготовка и квалификация на учителите.

ВТУ ще партнира в четири съвместни магистърски програми за подготовка на учители. Три в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …: „Обучение по гражданско и интеркултурно образование в  средното училище“;  „Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация“ и „Визуални изкуства и педагогика“ и една в професионално направление 1.2. Педагогика: „Дизайн за електронно обучение“.

Чрез дейностите по проекта ще се постави началото на Академична екосистема в България. В бъдеще тя ще осигури възможност на университетите да  споделят знания за създаване на нови учебни програми и да повишават качеството на знанията.
 

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ