област Велико Търново
Сподели
03 окт 2022
Автор: ОбластВТ

Анкетьори проучват обществение нагласи в община Стражица по проект

Анкетьори проучват обществение нагласи в община Стражица по проект


Анкетьори от Сдржение "3Д" проучват обществените нагласи на хората в община Стражица. Инициативата е част от проект "Активни грждани на община Стражица за ефективно и професионално управление". Проектът се финансира от Европейски социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление" - Процедура BG05SFOP001-2.025 "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" и е по Оперативна програма - "Добро управление" 

Целта на проучването е да изясни нагласите на гражданите за активно сключване в процесите на управление на община Стражица от активните граждани.

"Чрез отстояване на своята активна гражданска позиция, всеки гражданин може да подпомогне за развитието на своята община" посочват от Сдружение "3Д". "Целта ни е да развием това желание в жителите на общината и да им дадем път, по който да изразяват свободно своите виждания." 


Анкетите включват въпроси за познанията на гражданите в областта на вземане на местни решения, познаване на функциите на общинската администрация, общинския съвет, електронните услуги на Община Стражица, информационните услуги и др. В анкетите са включени и въпроси за желанието на гражданите да бъдат "Активни граждани", както и да се възползват от възможностите, които дава местния референдум. 

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - WWW.EUFUNDS.BG

Бюджет 
Обща Стойност на проекта -  59 909.09 лева
Европейски социален фонд - 50 922,72 лева
Национално финансиране - 8 986,37 лева

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ