област Велико Търново
Сподели
08 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Фирмите декларират авансови вноски до 15 април

Фирмите декларират авансови вноски до 15 април
В НАП-Велико Търново са подадени 788 декларации за авансови вноски през 2021 година

На 15 април изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2021 година. До момента в НАП В. Търново са подадени 788 декларации за авансови вноски през 2021 година, т.е. малко над половината от лицата от областта, длъжни да подадат такъв вид данъчни декларации, са изпълнили задължението. За останалите има още седем дни до изтичането на срока, в които могат да подадат своите декларации за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2021 година.
  
От тази година е променен редът за деклариране на авансовите вноски, напомнят от Национална агенция за приходите във В. Търново. Това става с подаване на декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Формулярът се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
  
Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива, съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. Това са:
- лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (2019 година) не превишават 300 000 лв.;
- новоучредените през 2020 година и през 2021 година данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.
  
Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. Декларацията се подава само по електронен път /чрез портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с електронен подпис/.
  
На 15 април изтича и срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО за 2021 година. Най-бързо и лесно внасяне на суми към бюджета, без такси, се извършва чрез виртуален ПОС-терминал в портала за електронни услуги на НАП.
  
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ