област Велико Търново
Сподели
12 авг 2022
Автор: ОбластВТ

Стартира проект "Активни грждани на община Стражица за ефективно и професионално управление"

Стартира проект Активни грждани на община Стражица за ефективно и професионално управлениеСдржение "3Д" в партньорство с Община Стражица започват дейности по проект "Активни грждани на община Стражица за ефективно и професионално управление". Проектът се финансира от Европейски социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление" - Процедура BG05SFOP001-2.025 "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" и е по Оперативна програма - "Добро управление" 

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - WWW.EUFUNDS.BG

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG05SFOP001-2.025-0034

Приоритетни оси -Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на иновативен за община Стражица подход, а именно създаването на електронна платформа за насърчаване на гражданското участие „Активен гражданин“. Чрез нея се създава възможност идеите на гражданите да могат пряко да се реализират и обществото да бъде своеобразен коректив на политическите приоритети. В рамките на проекта ще се извърши проучване и анализ на гражданското участие, на общинската администрация и нейното отворено и прозрачно управление, насочено към гражданите. Проектното предложение предвижда провеждането на широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие и промотиране на електронно базирана платформа „Активен гражданин”. Създаването на "Работна група за сътрудничество между община, НПО, бизнес, граждани и др. заинтересовани страни" е част от дейността за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия между община и НПО. Въз основа на задълбочения анализ и изведените резултати, се предвижда съставяне, отпечатване и разпространение на "Наръчник за съдействие на обществеността на община Стражица".

Цели на проектното предложение

Стратегическа цел: Осъществяване на открито и отговорно управление в условията на партньорство между община Стражица, гражданите и бизнеса.
Основна цел: Повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; нарастване на активността на НПО при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство; отправяне на препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители.
Специфична цел: Създаване на "Работна група за сътрудничество между община, НПО, бизнес, граждани и др. заинтересовани страни" за реализиране на по-широко участие на гражданите и нарастване активността на НПО при формулирането, изпълнението и мониторинга на местни политики и законодателство. Създаване на ентернет базирана платформа "Активен гражданин".

Целите на проектното предложение съответстват на целите на процедурата, а реализирането на проекта и тяхното изпълнение се очаква да доведе до подобряване на социално-икономическата среда, резултат от по- откритото и отговорно управление в община Стражица и до повишаване на взаимодействието между гражданите и администрацията.

Целите на проекта са в унисон с допълнителен протокол към "Европейска харта за местно самоуправление", който утвърждава като основен демократичен принцип правото на гражданите да участват в управлението на своята държава. Целите са в съответствие с поредица от нормативни актове в Република България, основно с нейната конституция. В нея е регламентирана възможността за решения на гражданите при допитвания и участието им в местните органи за самоуправление и контрол. Поредица от нормативни актове определят различни и конкретни аспекти от участието на гражданите в местната власт - "Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление", "Изборен кодекс", "Закон за нормативните актове"и др. Целите са съобразени с анализа от "Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г." Съобразени са също и с "Европейска харта за местното самоуправление" , с "Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения" на Съвета на Европа. Проектът се стреми да отговори на създалата се необходимост от развит граждански капацитет и реализиране на действаща и развита пряка демокрация като се отчита фактът на намалялото до липса в годините на прехода доверие на гражданите в държавните и местни органи на управление.

Бюджет 
Обща Стойност на проекта -  59 909.09 лева
Европейски социален фонд - 50 922,72 лева
Национално финансиране - 8 986,37 лева
 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ