област Велико Търново
Сподели
01 юни 2020
Автор: ОбластВТ

Стартира нов социален проект на територията на община Горна Оряховица

Стартира нов социален проект на територията на община Горна Оряховица
Сдружение „3Д” започна дейности по проект „Мога сам”. 80 потребители на специализираната институция „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” в село Драганово ще се възползват от услугите на екипи от специализирани експерти и консултанти.

Проектът е със социална насоченост и цели пълноценна подкрепа на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи  специализираните институции. Обучителната програма предвижда изготвяне на индивидуален план за формиране на умения за самостоятелност и личностно развитие, чрез достъпни и висококачествени услуги. Сред основните дейности са сформиране на мултидисциплинарен екип;  организиране на групи по интереси; организиране на посещения на театър, кино, забележителности и други; мотивационни обучения и терапевтични дейности; работа на терен със семейства, роднини, органи на местната власт, с цел дейности по деинституционализация, което ще доведе до развитие и насърчаване на доброволчеството.

Концепцията на проект „Мога сам” предоставя иновативни програми, различни от рутинната грижа за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения. Изпълнението на плановете и графиците на работа ще продължи интензивно чрез доброволен труд от страна на екипа и след приключване на проекта. 

Проектът се осъществява по процедура „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения” и е с продължителност 14 месеца.

Процедура  BG05M9OP001—2.082 ”Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения”
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзБенефициент  – Сдружение 3Д
Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика

Продължителност на проекта:  14 месеца – от 01.06.2020 г. до 01.08.20201г.
Процедурата се финансира от  Европейския социален фонд и Република България
www.eufunds.bg
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ