област Велико Търново
Сподели
27 апр 2017
Автор: ОбластВТ

Стартира изпълнението на обекти от интегрирания план за възстановяване и развитие за близо 10 млн.лв.

Стартира изпълнението на обекти от интегрирания план за възстановяване и развитие за близо 10 млн.лв.

   По оперативна програма „Региони в растеж”, във връзка с инвестиционната програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020, стартират строителните дейности по три дългоочаквани инвестиционни проекта, които касаят девет обекта на територията на община Свищов. В присъствието на г-жа Иванка Рейзи – представител на фирмата за оценка на проектните предложения и представители на фирмите - изпълнители на строително монтажните работи, и фирмите осъществяващи строителен контрол, кметът Генчев връчи договорите, възлагащи изпълнението на дейностите по трите проекта. Той пожела ползотворна работа и изрази радостта си, че близо 10 млн. лв. ще бъдат инвестирани в община Свищов. Г-жа Рейзи от своя страна, пожела срочно и качествено изпълнение на договорените дейности и посочи Общината като първенец сред другите общини в постигнатите резултати.

 „Борбата за евросредства е състезание, в което вие успешно се справяте“ – каза Иванка Рейзи. Председателят на ОБС – Свищов д-р Кирилов благодари на екипите за неуморния труд и всеотдайност при подготовката на проектите, а към изпълнителите се обърна с думите, че отговорността за качественото изпълнение на строителните дейности преминава в техни ръце.

След официалната част по връчването на договорите, ръководителите на екипите по трите проекта представиха поетапно проектните предложения, които ще се реализират на територията на община Свищов. Инж. Пламен Петков представи проекта, касаещ благоустрояване на градската жизнена среда; инж. Мария Дочева представи проекта по обновяване на обекти на образованието  в община  Свищов, а Стоян Парашкевов представи подробно дейностите, които предстоят по обновяване на обекти на публичната инфраструктура в града.

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 5 040 204, 64 лв. за реализирането на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”.

Проектното предложение предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост.

Проектът за ул. "Черни връх"/ ж.к. "Младост" обхваща междублокови пространства с обща площ от 53 990 кв.м., обвързани в единна система чрез реконструкция на улична мрежа с обща площ 28 005 кв.м. и обособени в четири подобекта.

 По проект „Обновяване на обекти на образованието  в Община  Свищов“, който също е част от Инвестиционната програма на Община Свищов и Интегрираният план за градско възстановяване и развитие, Община Свищов получава 100 % безвъзмездна финансова помощ. Обща стойност на проекта 2 421 240,23   лева и продължителност 24 месеца. Инвестиционният проект и насочен към обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности.

Предвидени са интервенции и за следните обекти на образователната инфраструктура в Свищов: ЦДГ №3 „Радост“, ЦДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Овча Могила.

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 2 385 582, 43 лв. за реализирането на проектно предложение „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”. Проектното предложение е със срок на изпълнение 24 месеца и предвижда дейности за обновяване, и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов - сградата на общинската администрация, сградата на отдел "Финансов" и сградата на звено "Култура". Общата застроена площ на сградите е 1279 кв.м.

На 2 май стартира изпълнението на дейностите по въпросните проекти, които се финансират от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и от  Европейския фонд за регионално развитие и са на обща стойност 9 847 027, 30 лева.

Община Свищов кани всички заинтересовани на официалните церемонии „първа копка“ по трите проекта, които ще се проведат в следния график: Ул. „Патриарх Евтимий” № 72, ж.к. „Младост” гр. Свищов от 09,00 часа; ДГ №3 „Радост“ гр. Свищов в 10,00 часа; ДГ №1 „Васил Левски“ гр. Свищов в 10.30 часа; Пред административната сграда на Община Свищов в 11.00 часа; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила в 12,00 часа.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ