област Велико Търново
Сподели
24 яну 2020
Автор: ОбластВТ

Станислава Стоянова: Нормативни промени във висшето образование надграждат усилията за обезпечаване пазара на труда с необходимите кадри

Станислава Стоянова: Нормативни промени във висшето образование надграждат усилията за обезпечаване пазара на труда с необходимите кадри
На последното си заседание Министерският съвет прие промени в няколко нормативни акта, свързани с висшето образование, като промените засягат и ВУЗ-овете във Великотърновска област. Това съобщи народният представител от ГЕРБ и член на парламентарната Комисия по образование и наука Станислава Стоянова.

С промените се увеличават коефициентите, по които се умножава базовия норматив за издръжка на обучението на един студент по професионални направления. На практика се повишава издръжката по направления като „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“, и „Теория и управление на образованието“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“, "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" и редица други.

„Промяната се отнася и за специалността "Национална сигурност", с изключение обаче на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е различен“, обясни великотърновският народен представител от ГЕРБ.

Новите условия ще обхванат студентите и докторантите в първи курс на обучение, приети през учебната 2019/2020 година.

Правителството прие също така промени и в постановленията за механизма за диференцирано финансиране на висшето образование, за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите и за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища.

Станислава Стоянова е категорична, че промените надграждат политиката на МОН за обезпечаване пазара на труда с необходимите кадри и до голяма степен ограничават неефективни или дублиращи се специалности, които са довели до пренасищане с кадри в едни направления и професии, за сметка на недостига в други.

Стоянова обясни, че се усъвършенства механизмът за диференцирано финансиране, при който е отчетена необходимостта от инвестиции в определени области на висшето образование и подготовката на специалисти, съобразно нуждите на българската икономика. Продължена е политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование, финансирането да се концентрира в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда. Тя е и част от усилията, които МОН полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето образование.

В условията и реда за предоставяне на стипендии, предложените промени предвиждат студентите, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им по определени специалности, да получават ежемесечно стипендии в размер на 100 лв. Това са обучаемите в специалности от професионалните направления “Педагогика“, “Педагогика на обучението по...“, “Машинно инженерство“, “Електротехника, електроника и автоматика“, “Енергетика“, “Транспорт, корабоплаване и авиация“, “Материали и материалознание“, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, “Металургия“, “Химични технологии“, “Общо инженерство“ и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, които трябва да отговарят и на определени условия.

Една от промените в постановлението за условията и реда за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, е промяна в срока за подаване на заявките за прием, който е до 10 февруари, вместо, както досега - до 20 февруари.

С цел усъвършенстване на нормативната уредба се предвижда още броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по държавни висши училища и по професионални направления да се определя като произведение от максимално допустимия брой на приеманите за обучение лица по съответното професионално направление за всички държавни ВУЗ-ове и разпределителен коефициент за всяко висше училище по съответното професионално направление. За целта е разработена Методика за определяне на разпределителен коефициент за всяко висше училище по професионално направление. Максимално допустимият брой на приеманите студенти и докторанти ще е в зависимост още от броя на завършващите средно образование в съответната учебна година и обвързването на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ