област Велико Търново
Сподели
20 май 2020
Автор: ОбластВТ

Станислава Стоянова: Министерският съвет прие важни решения в сферата на образованието и науката

Станислава Стоянова: Министерският съвет прие важни решения в сферата на образованието и науката
Правителството прие промени в Наредбата за приобщаващото образование, позволяващи в допълнително обучение да бъдат включени ученици, които по време на извънредното положение не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител. Промените ще осигурят и възможност на децата в детските градини, които не владеят български език, да се включат в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време, с обща продължителност до 40 астрономически часа.

Допълнителното обучение ще се провежда индивидуално или в групи с до 10 ученици, с обща продължителност до 120 учебни часа.

Това информира великотърновският народен представител от ГЕРБ и член на парламентарната комисия по образование и наука Станислава Стоянова.

Допълнителното обучение ще се осъществява, доколкото е възможно присъствено, за което съответното училище ще създаде организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки. Дейностите ще се реализират до края учебната 2019-2020 година, вкл. по време на лятната ваканция. Промените ще осигурят възможност на учениците да усвоят учебното съдържание за съответния клас за учебната 2019-2020 година и да се предотврати възникването на обучителни затруднения, които често са причина за отпадане на ученици от училище.Средства в размер на  3 700 000 млн. лева се отпускат за 2020 г., за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации. Решението също бе взето на редовно заседание на Министерски съвет, съобщи Станислава Стоянова. Разпределението на допълнителните средства се извършва пропорционално на интензивността на научната дейност за съответната година на всеки ВУЗ или научна организация и съответния брой действащи докторанти, обучавани в редовна форма. За всяко висше училище или научна организация индексът на интензивност на научната дейност се изчислява по формула.

Осигуряването на допълнителни стипендии ще окаже решаващо влияние за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като качествени преподаватели и изследователи, обясни народният представител Стоянова, която е и главен асистент доктор в Стопанската академия в Свищов.

В навечерието на 24 май Министерският съвет одобри максималния размер на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Държавната гаранция за кредитите, които ще се отпускат през 2021 г. е в общ размер до 40 млн. лв. Анализът на резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите през отчетния период показва, че 20 954 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по Закона, а общата им стойност е над 143 млн. лв. Средният размер на кредитите за разглеждания период е 6 829 лв. Станислава Стоянова припомни, че максималният размер на новите държавни гаранции се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.

Също на последното заседание на МС са одобрени 1 500 000 лв. по бюджета на МОН за 2020 г. за финансиране на дейностите през първата година на Националната научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции". Програма е насочена към идентификация и систематизиране на информацията по отношение разпространението на вирусите на HIV, хепатит В и хепатит С сред кръвните донори, както и оценка на риска на същите вируси сред донорите в България.

Одобрена е и актуализираната Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (ННП Петър Берон и НИЕ), приета през 2018 г. Тя се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, а се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Срокът на изпълнение е 7 години, като бюджетът на програмата бе 1 300 000 лв. за първата година, и може да нарасне до 1 900 000 лв. за всяка следваща година. През 2019 г. бяха финансирани 7 от 13 подадени проектни предложения на обща стойност 420 000 лв. с двугодишен период на изпълнение. С приемането на предложените промени се приоритизират проектните предложения, оценени високо, но нефинансирани поради недостиг на средства в европейската процедура. Целта на ННП „Петър Берон и НИЕ" е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации, като по този начин емиграция на научен потенциал се замени с взаимноизгодна научна мобилност.

На свое редовно заседание Министерският съвет взе още някои решения в сферата на образованието и науката. Допълнителни 200 390 лева се отпускат за стипендии по програмата за закрила на деца с изявени дарби. С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на стипендии на ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата и на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на учениците от общинските и частни училища през 2020 година.

Допълнителни средства се отпускат и за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност. Средствата в размер на 10 580 лв. се предоставят за децата от детските градини към министъра на отбраната и за курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни училища за учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за материално-техническото им обезпечаване. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ