област Велико Търново
Сподели
20 юни 2017
Автор: ОбластВТ

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Разград

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Разград

Областният управител проф. д-р Любомира Попова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК). Тридесет и четвъртото заседание се проведе в конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” - Разград.  Областният управител на Разград и председател на настоящия форум Гюнай Хюсмен, предаде в края на заседанието председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие  на 2017 г. на областния управител на област Велико Търново проф. д-р Любомира Попова. Тя получи от колегата си и плакет.

В съвместното заседание взеха участие и представители на министерства, областните управители на областите на Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Форум „Гражданско участие“, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД и Управляващите органи на оперативните програми.

На днешното заседание бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.

За заместник-председател на РСР на СЦР беше избран г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново с мандат от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2016 г. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

На заседанието беше обсъден и съгласуван Проект на Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Стратегията.

Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи спецификите на провежданата демографска политика в Република България, които са от съществено значение при планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие на Северен централен район.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ