област Велико Търново
Сподели
30 юли 2018
Автор: ОбластВТ

Представят нова процедура по ОП "Добро управление" във Велико Търново

Представят нова процедура по ОП Добро управление във Велико Търново
На 1 август (сряда) от 10:00 часа в зала „Царевец" на хотел „Премиер", Велико Търново, ще се проведе информационен ден по процедура за подбор на проекти „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) 2014-2020.


Събитието се организира от Управляващия орган на ОПДУ със съдействието на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново.

Целите на процедурата: партньорско управление с гражданите и бизнеса; открито и отговорно управление; отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение и спазване на етичните норми от държавните служители. В резултат на предоставената по тази процедура финансова подкрепата се очаква повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса, нарастване активността на неправителствени организации и граждански сдружения при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги. Постигане на по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители и подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.

По процедурата могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза и които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. Допустими кандидати са и национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда, както и мрежи, коалиции и платформи на НПО и сдружения с членове, отговарящи на условията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 млн. лв. при максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект –  90 хил. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 18:00 ч. на 15.10.2018 г. Начина за подаване на проектни предложения е по електронен път чрез уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Пълна информация за процедурата и документите за кандидатстване може да се видят в системата ИСУН 2020 директно от този линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ff158828-a3ad-431d-8e95-529359b6239b.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ