област Велико Търново
Сподели
12 ное 2020
Автор: ОбластВТ

Отворени обяви по проект "Подкрепа" на сдружение "ПГС"

Отворени обяви по проект Подкрепа на сдружение ПГС

Сдружение „Приятели на Горски Сеновец” изпълнява вече изпълнява своя нов проект проект "Подкрепа".

Целите на проектното предложение "Подкрепа" съответстват напълно с целите на процедура МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”и са базирани на Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” и Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от ОПРЧР 2014 – 2020 г.
Целите на проекта са:
Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хора над 65 г., лица с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда. Подобряване на достъпа до услуги, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на хора с увреждания и силно мотивирани лица, предоставящи качествени услуги в домашна среда. Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги. Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Специфичните цели на проекта са: „Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства” и „Подобряване на достъпа на лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” на инвестиционен приоритет 3.”

ПРОЕКТЪТ Е ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.079-0001-C01, ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА“, КОЙТО СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г., ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.079 „МИГ"ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА", МЯРКА МИГ04 „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”Отворени обяви по проекта:

https://oblastvt.com/admin/uploads/files/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-25062020%281%29.doc

https://oblastvt.com/admin/uploads/files/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B013072020.doc


https://oblastvt.com/admin/uploads/files/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-25062020.doc
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ