област Велико Търново
Сподели
17 мар 2020
Автор: ОбластВТ

Община Лясковец търси да назначи еколог

Община Лясковец търси да назначи еколог
Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: главен специалист „Еколог” в Общинска администрация на община Лясковец

Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение на длъжност: Главен специалист „Еколог” в общинска администрация. Длъжността се заема въз основа на трудов договор след проведен подбор по документи на кандидатите. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

 I. Изисквания за заемане на длъжността: Главен специалист „Еколог” в Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец, код по НКПД 33593026: 

1. Образование: 
- средно специално, специалност „Екология и опазване на околната среда” или 
- висше, образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, професионално направление - „Биологически науки” и/или „Науки за земята” в област на висшето образование - „Природни науки, математик и информатика”, специалност: „Екология”, „Екологично образование”, „Екология и опазване на екосистемите”, „Екология и управление на околната среда”, „Екология и опазване на околната среда”, „Екологичен мениджмънт”, „Екология и устойчиво развитие”, „Екология на селищните системи”, „География и биология” или еквивалентни; 

2. Компютърна грамотност; 
3. Да не са осъждани; 
4. Да са физически и психически здрави; 
5. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.  

Предимство имат лицата, които познават действащата нормативна уредба в областта на екологията и опазването на околната среда. 

II. Характер на работата: 

1. Осъществяване на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване съобразно своята компетентност; 
2. Извършване на обстоятелствени проверки във връзка с нарушения на екологичното законодателство; 
3. Осъществяване на контрол по изпълнение на програмите за управление на отпадъците; 
4. Издаване на разрешения за отсичане на дървета; 
5. Съставяне на програми по опазване на околната среда. 

ІІI. Документи и срокове за кандидатстване: 
Кандидатите следва да представят в срок до 27.03.2020 г. включително, следните документи: 

1. Писмено заявление за участие в подбора (свободен текст), в което описват всички приложени документи; 
2. Диплома за завършено образование и образователно - квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване); 
3. Мотивационно писмо; 
4. Професионална автобиография (CV); 
5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 
6. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване); 
7. Документ за допълнителна квалификация (при наличие на такава - копие и оригинал за сверяване). 

При подаване на документите, всеки кандидат представя оригиналите на исканите документи и копия за сверяването им.  

 IV. Начин на провеждане на подбора: 

1. Първи етап: Подбор по документи; 
2. Втори етап: Интервю - провежда се с одобрените след първи етап кандидати. 

 Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в Център за информация и услуги, находящ се в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 27.03.2020 г.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ