област Велико Търново
Сподели
17 авг 2017
Автор: ОбластВТ

Община Лясковец стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Община Лясковец стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Община Лясковец подписа договор за предоставяне на безвъзмездна помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0051-С01 от 05.07.2017 г. по проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище” по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

Проектната идея се основава на мобилизиране на различни ресурси за работа с деца и родители, осигурявайки им необходимата подкрепа, насочени към проблемите на всяко дете. С реализирането на проекта ще се въведе иновативен модел за работа в мултикултурна среда за интегриране и задържане на учениците от ромската общност в училище. Общата цел е да се подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания през ваканциите. Специфичната цел е да се мотивират децата от ромски произход да участват активно в обучението, да променят отношението си към образователния процес, в резултат на по-добра подготовка и занимания, които ще развият уменията им в различни области като изкуства и спорт. Конкретната цел е намаляване броя ученици от ромски произход, които поради несправяне с учебния материал, постепенно се отказват от учене. 

В рамките на проекта се предвижда да се повиши качеството на образование в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси, чрез създаване на Мобилен Мултидисциплинарен Екип /ММЕ/ от професионални консултанти - психолог - 2 бр., образователен медиатор - 2 бр. и социален работник - 1 бр., които ще работят с целевата група - ученици и родители от всички училища, включени в проекта. Екипът ще може да оказва адекватна психологическа подкрепа на учениците и ще предоставя консултации на терен на семействата им.
Основната дейност, предвидена по проекта, е създаването и функционирането на десет Творчески занимални, които ще функционират през лятната ваканция, като се предвижда организиране и провеждане на мероприятия, свързани със съхраняване на традиции и обичаи, работа с родители, провеждане на кампании, организиране на изнесени обучения за родители и ученици. В рамките на дейността ще бъдат включени 180 ученика, които ще повишават своите знания и способности по предметите от учебната програма, по които изпитват затруднения. За изпълнението на дейността ще бъдат наети 10 педагози.

Друга дейност която се предвижда е създаването на Родителски клубове в пет училища, от тях три новосъздадени – в СУ „М. Райкович”, НУ „Никола Козлев” и НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец и два доразвити в ОУ „П.Р.Славейков”, с. Джулюница и СУ „Св. Кл. Охридски”, с. Камен, община Стражица. С реализирането на дейността се цели да се превърнат родителите в активен участник и партньор на училището в образователния процес: в усилията за привличане и задържане на ромските деца в класните стаи, повишаване на качеството на образоване и създаването на необходимите предпоставки за успешно продължаване на нашите ученици в подходящи средни училища, както и за последващата им успешна реализация на пазара на труда.
За повишаване капацитета на родителите и придобиване на знания по актуални въпроси от обучението и възпитанието на децата и познания за общуване в мултикултурна среда, ще бъдат организирани осем изнесени обучения, от които четири (зелени училища)  и четири (сини училища) за деца и родители в три направления: образователни, социални и екология. С провеждането на обученията те ще имат възможност да общуват в различна от ежедневието среда и да придобият нови знания и умения в различни сфери.

Общата стойност на проекта е 310 944 лева. Продължителността му е до 31.12.2019 година, а партньори по проекта са: Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ”, гр. Велико Търново и Основно училище „П. Р. Славейков”, с. Джулюница.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ