област Велико Търново
Сподели
25 яну 2019
Автор: ОбластВТ

Община Елена прие бюджета за 2019 година

Община Елена прие бюджета за 2019 година
Първи в област Велико Търново общинските съветници в Елена приеха тазгодишния бюджет. Дебатите по него бяха най-вече в постоянните комисии на местния парламент  и по време на общественото обсъждане на проекта. Затова сесията в  четвъртък премина делово и спокойно, дори с аплодисменти бяха посрещнати резултатите от гласуването, обявени от председателя на Общинския съвет Стоян Златев. От 17-те общински съветници, 15 дадоха положителен глас за бюджета, един се въздържа и само един бе против.С 12 644 503 лева  ще разполага през 2019-та година община Елена, от които 6 437 383 лева за държавни дейности и 6 2017 120 лева за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Общата сума е с 1 785 481 лв. повече от миналогодишната. Това се дължи на увеличение на държавните трансфери за общините и допълнителните средства, които отпуска правителството за подобряване на инфраструктурата в населените места. Собствените приходи също бележат ръст, но са планирани реалистично и дори леко консервативно.

„Основната цел, която си поставяме с бюджет 2019, е запазване на финансовата стабилност, оптимизация на разходите, повишаване на ефективността при управлението на публичните ресурси, както и увеличаване, или поне запазване обема и качеството на предоставяните услуги – подчерта кметът инж. Дилян Млъзев, вносител на предложението. В тази посока работихме не само през 2018 г. Общината влиза в новата бюджетна година с просрочени задължения едва от 1695 лв., а размерът на вземанията от предходни години, които се очаква да бъдат събрани през 2019 г.,  е 28 000 лв.

Собствените приходи са определени на база на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. В данъчните приходи предвиждаме увеличение на данъка върху превозните средства, във връзка с промените в нормативната база. Като цяло ставките при местните данъци остават непроменени, с изключение на отражението на промените в националното законодателство, което сме се постарали да бъде минимално. Планът на неданъчните приходи е завишен със 191 400 лв.

Тази година общината ще изпълнява доста амбициозна инвестиционна програма. Средствата за капиталови разходи са в размер на 6 419 141 лв., от които 3 545 292 лв. са финансиране от Европейския съюз за изпълнение на проекти на общината. Целевата субсидия от държавата за капиталови разходи е 1 299 000 лв. и е увеличена със 121 900 лв. спрямо 2018 година.

Инвестиционната програма е съобразена с направените над 30 предложения на местната общност преди и по време на общественото обсъждане на бюджет 2019. Основен приоритет при изработването й е завършването на всички започнати обекти от предходни години и финансиране на нови в „живи“ населени места“ – акцентира градоначалникът Млъзев.

Разходната част на бюджета и разпределението на средствата по функции и дейности са съобразени с определените стандарти за издръжка и реалните потребности. За работните заплати в отделните дейности е предвидено увеличение между 9 и 10% , като са отразени и промените в минималната работна заплата.

Държавна субсидия в размер на 161 330 лв. получават 19 читалища, а общината дава допълнително финансиране от 7118 лв. Спортните и футболните клубове се подпомагат със 64 000 лв. Финансирането на проявите по Календара на културните събития и чествания е в размер на 58 500 лв., а на спортно-туристическите събития – 12 500 лв. Общината отново поема частично заплащане на дневната такса на потребители в хосписа от града и селата, като за тази година броят им е увеличен от 9 на 12.

Часове след приемане на бюджета, кметът Млъзев изпрати съобщение по електронната поща до общински служители и до Общинския съвет, в което изразява благодарност за усърдната работа по подготовка на материалите за сесията, в чийто дневен ред влязоха 19 предложения.

„Резултатите от гласуването, особено по знаковата точка за приемане на бюджет 2019, са достатъчно мерило за качеството на подготвените предложения, а косвено - и за работата на цялата администрация. Да благодарим и на общинските съветници, без изключение, за конструктивната работа и отговорния подход, не само на тази сесия! До тук беше по-лесното, колеги. Стягайте се, очаква ни здрава работа по изпълнението на взетите решения!“ – призова кметът на общината.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ