област Велико Търново
Сподели
03 фев 2022
Автор: ОбластВТ

Областният управител назначи комисия за проверка на свлачището в Сухиндол

Областният управител назначи комисия за проверка на свлачището в Сухиндол
Комисия, сформирана със заповед на областния управител Людмила Илиева, председателствана от Огнян Стоянов – заместник областен управител, извърши оглед на място на тунелен участък от главен силов канал, с цел изясняване на възникнали въпроси във връзка с констатирани подземни води в зоната на изграждащата се укрепителна конструкция на свлачището на пътя за язовир „Александър Стамболийски“, община Сухиндол.

Част от тунела попада в близост до зоната на регистрирано от "Геозащита" - Плевен свлачище. През 2021 година е стартирало изпълнението на строително-монтажни работи за укрепване на локализираната свлачищна активизация, с възложител Oбщина Сухиндол.

Извършването на дейности по огледа е във връзка с констатации и препоръки от „ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - клон Плевен. По време на огледа на укрепителните строително-монтажни работи и по конкретно на локализираните подпочвени води, се наблюдава теч на подпочвени води при спряно водоподаване по главния силов канал.


Комисията установи, че към деня на проверката произхода на локализираните подпочвени води в зоната укрепителните дейности не е от Главен силов канал, язовир „Ал. Стамболийски“. За взимане на окончателно решение от комисията, относно възстановяване извършването на строително-монтажни работи за укрепване на локализираната свлачищна активизация, е необходимо:
1. НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ да продължи поддържането на контролно-измервателните системи (дренажни изводи, дренажни кладенци и др.) разположени в зоната на тунелен участък от главен силов канал, ЯР „Ал. Стамболийски“;
2. Изпълнителя на обекта приоритетно да се изгради предвидените в проекта за укрепването на свлачището отводнителните мероприятия.
3. Да се предвиди изграждането на контролно-измервателна система от пиезометрични наблюдателни точки в обхвата на свлачището за проследяване режим на подземните води.
4. Уловените води от локализираните подпочвени води да се отведат безаварийно извън зоната на свлачищната активизация към отводнителните съоръжения на пътя.


 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ