област Велико Търново
Сподели
28 юни 2018
Автор: ОбластВТ

Областният информационен център приключи обиколката си в общините

Областният информационен център приключи обиколката си в общините
Близо 160 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и други, участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново.


Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)" бяха реализирани в периода от 18 до 27 юни 2018 г. в общините от Великотърновски регион.

По време на срещите екипът на ОИЦ – Велико Търново представи възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2018 г.  Присъстващите бяха запознати с актуалните и предстоящи за отваряне процедури от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност", „Околна среда", „Региони в растеж", „Наука и образование за интелигентен растеж", „Добро управление", както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).


В част от събитията участие взе и Деян Дончев, ръководител на Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново. Той разясни мерките от ПРСР, чрез които общините биха могли да инвестират в подобряване на различна по вид инфраструктура в населените места, както и тези насочени към малките и средни земеделски производители.

Особен интерес по време на срещите имаше към очакваната подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони, която предвижда финансиране в сферата на туризма, производство или продажба на продукти, развитие на услуги и занаяти и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Представителите на общините проявиха интерес към процедурите по оперативните програми „Околна среда", „Региони в растеж" и „Развитие на човешките ресурси". Редица въпроси от участниците бяха зададени във връзка с вече отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).

По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от участниците.На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали на центъра.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ