област Велико Търново
Сподели
09 юли 2019
Автор: ОбластВТ

Областен информационен център – Велико Търново отчете дейността си пред местните медии

Областен информационен център – Велико Търново отчете дейността си пред местните медии
С пресконференция на 9 юли Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново представи обобщените резултати от дейността на центъра за първите шест месеца на 2019 г. В качеството на ръководител на проекта, по който функционира ОИЦ – Велико Търново, в пресконференцията участва и г-жа Мариела Цонева, директор на Дирекция „Проекти и програми" на Община Велико Търново.За периода януари – юни 2019 г. екипът на ОИЦ – Велико Търново е провел общо 18 информационни събития с над 180 участници в тях. В офиса на центъра са консултирани близо 250 посетители, които са отправили различни запитвания свързани с финансирането на европроекти. За същия период екипът на центъра е взел участие в шест различни събития и инициативи и е оказал логистично и организационно съдействие за провеждане на осем събития на други институции и организации. През първото полугодие ОИЦ – Велико Търново е популяризирал по своите информационни канали 20 инициативи и проекти, изготвени са и разпространени 22 бр. седмични електронни бюлетини и са генерирани 96 публикации по различни теми в регионалните медии.

В рамките на пресконференцията на ОИЦ – Велико Търново бе изнесена и информация за размера на европейските инвестиции в областта от началото на настоящия програмен период. До момента във Великотърновски регион има сключени 197 договора на обща стойност 187 839 839 лв. Най-много – 71 са проектите в с финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 63 по ОП „Иновации и конкурентоспособност", 26 по ОП „Региони в растеж" и 11 проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж".Представителите на медиите бяха запознати и с актуалните и предстоящите за отваряне до края на 2019 г. процедури и мерки съгласно Индикативните годишни работни програми (ИГРП) на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

До 24 юли 2019 г. екипът на Областен информационен център – Велико Търново ще проведе разяснителна кампания по вече стартиралата процедура  „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по ОП „Околна среда". До края на календарната година центърът ще организира във Велико Търново информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)", с акцент върху очакваните процедури през 2020 г., както и пресконференция за регионалните медии.

С цел подпомагане работата на екипа по поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, от есента ОИЦ - Велико Търново ще започне да изпълнява и нови функции, свързани с техническа проверка на подготвяните за обявяване процедури на Местните инициативни групи (МИГ). И през следващите шест месеца центърът ще продължи да консултира посетителите в своя офис, както и активно да публикува и популяризира информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми, мерките по ПРСР 2014-2020 г. и други национални и европейски програми.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ