област Велико Търново
Сподели
03 авг 2020
Автор: ОбластВТ

Нов проект на Община Велико Търново предоставя възможност за деца с увреждания

Нов проект на Община Велико Търново предоставя възможност за деца с увреждания
Община Велико Търново започна нов проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с подкрепата на Европейския социален фонд.
 
Сред заложените цели е създаването на две нови социални услуги: “Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства”, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативни услуги; „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, с капацитет 8 места.
 
В обхвата на целевите групи попадат деца с увреждания (включително и децата с тежки множествени увреждания), деца - настанени в ЦНСТ (деца в риск от общността, включително деца с увреждания, от 15  до 18 години),  родители и/или близки на деца с увреждания (вкл. тежки множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации),  родители и/или близки на деца в риск, които се нуждаят от консултации, както и служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация.
 
Социалните услуги, разкрити по проекта ще се помещават и предоставят в сграда на ул. "Симеон Велики" № 3, гр. Велико Търново. Същата е ремонтирана, обзаведена и оборудвана по Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“, по ОП РР 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
 
Съгласно разписаните по Проекта дейности, през месец септември на официалната електронна страница на Община Велико Търново, ще бъде публикувана обява за провеждане на конкурс за подбор и наемане на персонал, за заемане на длъжности в разкритите по проекта социални услуги.
 
Изпълнението на проекта стартира от 01.08.2020 година и е със срок от 24 месеца.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ