област Велико Търново
Сподели
10 яну 2019
Автор: ОбластВТ

Находчиви предприемачи ще могат да кандидатстват за разширяване на бизнеса си по европрограма

Находчиви предприемачи ще могат да кандидатстват за разширяване на бизнеса си по европрограма
Стартира информационна кампания за представяне на процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020.Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 100 000 лева, а максималният – за микро предприятия: 500 000 лв., за малки предприятия: 750 000 лв. и за средни предприятия: 1 000 000 лв. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения - 16.30 часа на 21.05.2019 г.

За проявяващите интерес фирми и предприятия от Северен централен район, информационният ден ще се проведе в град Русе, на 16 януари 2019 г. (сряда), в залата на Общината от 10.00 до 12.00 часа (с регистрация от 9.30 ч.). Условията за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, както и правилата за оценката на проектните предложения, ще бъдат разяснени от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката.

Информационната кампания по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" се провежда от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството на Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Информационните дни в страната ще се проведат по график в периода от 15 януари до 4 февруари 2019 г. и в градовете Варна, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София.

Допълнителна информация и пълният пакет документи по процедурата - Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях, могат да се намерят в Информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет страницата на ОПИК: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ