област Велико Търново
Сподели
03 юли 2023
Автор: ОбластВТ

"Наръчник за съдействието на обществеността на община Стражица" ще помага на активните граждани в Стражица

Наръчник за съдействието на обществеността на община Стражица ще помага на активните граждани в Стражица


"Наръчник за съдействието на обществеността на община Стражица" показва стъпките, които всеки гражданин да предприеме, за да получи качествена административна услуга в община Стражица.

Това новъведение е реализирано по проект на Сдружение "3Д" - "
Активни грждани на община Стражица за ефективно и професионално управление", изпълняван съмвестно в община СтражицаПроектът се финансира от Европейски социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление" - Процедура BG05SFOP001-2.025 "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" и е по Оперативна програма - "Добро управление".

В наръчника са залегнати въпроси от всякакъв административен характер - как мога да си сменя името, въпроси за новородени деца, за граждански брак, за наследство, местни данъци и такси, за имот и др. 

Наръчника можете да намерите на адрес - 
https://www.active-strazhitsa.com/naruchnik , както и на хартиен носител разпространяван в община Стражица. 

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - WWW.EUFUNDS.BG

Бюджет 
Обща Стойност на проекта -  59 909.09 лева
Европейски социален фонд - 50 922,72 лева
Национално финансиране - 8 986,37 лева
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ