област Велико Търново
Сподели
12 авг 2022
Автор: ОбластВТ

Микро, малки и средни фирми могат да кандидатстват за технологична модернизация по първата процедура от Плана за възстановяване и устойчивост

Микро, малки и средни фирми могат да кандидатстват за технологична модернизация по първата процедура от Плана за възстановяване и устойчивост

На 16 август от 10.30 часа, ще се проведе онлайн информационен ден за представяне на първата процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Събитието е организирано от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГДЕФК) в Министерството на иновациите и растежа (МИР). По време на информационния ден експертите от Главна дирекция „ЕФК" ще дадат подробни разяснения относно начина и условията за кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др. Заинтересованите фирми и прeдприятия могат да вземат участие, след предварителна регистрация, на следния линк:  http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=236385937165. След регистрация те ще получат персонален линк за достъп до срещата на посочен от тях e-mаil адрес.

Допустими кандидати по процедурата за технологична модернизация са микро, малки и средни предприятия от приоритетни сектори на икономиката, регистрирани преди 31.12.2019 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 21.09.2022 г. Общият бюджет по процедурата възлиза на 260 млн. лв. Минималният размер на сумата за безвъзмездно финансиране е 35 000 лв., а максималният  варира в зависимост от  категорията на кандидатите - за микро предприятия: 180 000 лв., за малки предприятия: 350 000 лв. и за средни предприятия: 700 000 лв. Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, като се постигне по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, чрез предоставяне на безвъзмездни средства на фирмите. По процедурата е предвидено придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти и услуги.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез опростен уеб базиран формуляр и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). С цел улесняване на кандидатите по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация", са изготвени видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване. Те, заедно с пълната информация за процедурата, са публикувани на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа: https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ