област Велико Търново
Сподели
13 юли 2021
Автор: ОбластВТ

Заседание на Асоциацията по ВиК, се проведе в Областна администрация

Заседание на Асоциацията по ВиК, се проведе в Областна администрация
Под председателството на Областния управител, Георги Гугучков, днес се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД.

В работата на заседанието участие взеха и представители на десетте общините на територията на Област Велико Търново, които се членове на Асоциацията по ВиК.

На заседанието се обсъди Проект на договор за възмездно доставяне на водни количества за питейно-битови нужди, чрез водоснабдителната система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД-Велико Търново, в качеството на доставчик, и „ВиК" ООД – Габрово - в качеството на ползвател. Втора точка от дневния ред бе съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. на основание от Закона за водите.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК не прие направените предложения. Ще бъде насрочено ново общо събрание за приемането им. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ