област Велико Търново
Сподели
26 сеп 2017
Автор: ОбластВТ

Д-р Ивелина Монева - „Миграция и икономическо развитие. Многофакторен корелационен анализ“ (Интервю Част 1)

Д-р Ивелина Монева - „Миграция и икономическо развитие. Многофакторен корелационен анализ“ (Интервю Част 1)

Ивелина Димитрова -  Монева е доктор по "Политическа икономия" в Стопанска Академия "Д.А"Ценов" - Свищов

 

Здравейте д-р Монева! Благодарим Ви, че приехте поканата ни за разговор с Вас.Разкажете ни малко за вашата монография? Какво представлява тя и какви въпроси изследва?


Здравейте! Монографията „Миграция и икономическо развитие. Многофакторен корелационен анализ“ е насочена към един от важните социално-икономически проблеми за България и ЕС, а именно миграцията на хора в страната. В книгата са разгледани въпроси, свързани с миграцията в съвременния свят, теориите и проблемите в областта на икономическото развитие, въздействието на човешкия капитал и миграцията върху демографското равновесие и други. Основна задача беше извършване на анализ относно посоката на миграцията, възрастовите групи от хора, които най-често мигрират, причините за тяхното мигриране и силата на влияние на отделни показатели за икономическо развитие върху емиграцията, респективно имиграцията по райони и области в България. За целта в изследователската част на монографията бяха съчетани различни научни методи, като: пресмятане и анализиране на интензитети на миграция, на относителни дялове, корелационен анализ по метода на Пирсън и стъпков многофакторен анализ.


Защо решихте да пишете именно по тази тема?


В наши дни се наблюдава засилена емиграция от България и обезлюдяване на голяма част от селата и по-малките градове в страната. Важно е да се определят причините за това движение на хора. След като се очертаят икономическите, демографските и социалните фактори, може да се мисли за регионални и национални стратегии за ограничаване на миграцията и на негативните ефекти от нея. Темата за миграцията изключително актуална в България и по света. С нея се занимавах в продължение на три години през периода на моята редовна докторантура.  На базата на дисертационният ми труд шест месеца след успешната защита издадох тази монография – разширена, осъвременена и надградена, в обем от 270 стр.


Кои са основните фактори, които мотивират хората да живеят на едно или друго място?


В монографията по аналитичен път се установява, че неравенствата в икономическото развитие по райони и области в България са един от главните фактори за посоката и интензивността на миграцията. Посредством многофакторен анализ доказвам, че за периода от 2000 до 2015 година върху вътрешната миграция в страната влияят в различна степен фактори като заетостта, брутният вътрешен продукт и преките чуждестранни инвестиции, а в края на периода от особено значение за миграцията е размерът на средногодишните доходи.
Често като основни фактори за миграцията се разглеждат само икономическите и социалните, в много по-малка степен се обръща внимание на природата като фактор. Поради трудното прогнозиране на природните стихии те остават скрит фактор за миграционната подвижност. За нормалното човешко съществуване са важни чист въздух, питейна вода и храна. Появата на катастрофално природно бедствие и също така липсата на някой от тези три компоненти би довело до особено интензивна миграция. Значението на природата като фактор за миграция остава интересен въпрос и заслужава по-нататъшни изследвания.

Можете да прочетете втора част - ТУК

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ