област Велико Търново
Сподели
22 фев 2023
Автор: ОбластВТ

Гражданското общество в община Стражица разшири своите познания в областта на местното управление

Гражданското общество в община Стражица разшири своите познания в областта на местното управление


Гражданското общество в община Стражица разшири своите познания в областта на местното управление. Активни граждани от различни таргет групи имаха възможност да участват на конференция с тема „Механизми за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие и законодателство“. Събитието се проведе като част от проект BG05SFOP001-2.025-0034 „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“ по програма „Добро управление“ и приоритетна ос „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. По време на конференцията бе представена информация по въпроси за историята на гражданското общество в България, местен референдум, гражданска инициатива, общо събрание на населението, обществен посредник, обществени консултации и др.

Гражданите имаха възможност да задават въпроси както към представителите на Сдружение „3Д“, така и към представители на община Стражица и местни общински съветници.
Оживената дискусия доведе до много изводи и предложения, като най-интересното от тях бе това за обществен посредник (омбудсман), от който според гражданите община Стражица има нужда. Активен дебат породи и събирането на лични данни при събиране на подписи в различни инициативи.
ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - WWW.EUFUNDS.BG

Проектът се финансира от Европейски социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление" 
Бюджет 
Обща Стойност на проекта -  59 909.09 лева
Европейски социален фонд - 50 922,72 лева
Национално финансиране - 8 986,37 лева
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ