област Велико Търново
Сподели
17 юли 2019
Автор: ОбластВТ

В ОИЦ – Велико Търново ще бъде представена процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците"

В ОИЦ – Велико Търново ще бъде представена процедура Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците
На 23 юли 2019 г. (вторник), от 11:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе информационна среща за представяне на процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по Оперативна програма „Околна среда" ОПОС 2014-2020. г.За участие са поканени експерти и специалисти по екология от 10-те общински администрации, представители на РИОСВ - Велико Търново, обществени и неправителствени организации и др. от Великотърновска област. Участниците в срещата ще бъдат запознати с Насоките за кандидатстване по процедурата, финансовите параметри, допустимите бенефициенти и дейности, както и условията за изпълнението им.

Дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се постигнат поставените цели, са свързани с третиране само на битови отпадъци и се отнасят до предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за тяхното рециклиране.

Допустими кандидати по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" са общините, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 лв. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ