област Велико Търново
Сподели
10 май 2017
Автор: ОбластВТ

В Община Лясковец топъл обяд ще се осигурява до края на годината

В Община Лясковец топъл обяд ще се осигурява до края на годината

Община Лясковец подписа анекс с Агенцията за социално подпомагане, с който е удължен срока на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Лясковец“. След подписване на първия анекс през септември 2016 г. се предвиждаше предоставяне на услугата до края на април 2017 г. Към настоящия момент дейностите по операцията ще продължат до 31 декември 2017 година. Същите се реализират с подкрепата на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ). Съгласно последните изменения на изискванията за кандидатстване по операцията, се дава възможност дейностите да продължат до края на 2019 година – от една страна, а от друга – считано от 1 май 2017 г. е увеличена стойността на 1 храноден за 1 лице от 2.30 лв. на 2.50 лв.

Общата стойност на проекта след подписване на анекса възлиза на 47 146.44, в т.ч. 42 860.40 лв. за закупуване на хранителни продукти, 2 143.02 лв. за режийни разходи и за 2 143.02 лв. за съпътстващи мерки, като капацитетът на обществената трапезария остава непроменен и е 44 лица. Териториалният обхват на проекта е Лясковец и селата Джулюница, Козаревец, Мерданя и Добри дял. В Драгижево към настоящия момент не се предоставя топъл обяд, поради липса на крайно нуждаещи се лица на територията на населеното място. За всеки един бенефициент е осигурено меню, състоящо се от супа, основно ястие, хляб, а при реализирани икономии и десерт или плод. Потребителите, които ползват дейностите по операцията обхващат най-бедните и нуждаещи се лица, измежду следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудовата дейност.

В рамките на изпълнението на операцията, екип от социални работници ежемесечно продължава да предоставя и съпътстващи мерки на бенефициентите, изразени в здравни консултации, консултиране за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020г., консултации за ползването на административни услуги, за управлението на семейния бюджет и др.

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ