област Велико Търново
Сподели
06 юли 2018
Автор: ОбластВТ

Възможност за старт в живота на деца от центрове дава социален проект в Стражица

Възможност за старт в живота на деца от центрове дава социален проект в Стражица
Проект за личностното развитие на деца от уязвими групи разработи Сдружение „Алтернативи 2017“ в Стражица.


Проект „Самостоятелно справяне“ бе представен днес на конференция, на която бяха поканени работодатели, общественици, специалисти от социалните заведения и граждани. Те имаха възможността да чуят инициативите, които ще предлага сдружението и как обществеността би преодоляла своите нагласи, спрямо хората от уязвимите групи.

Схемата обхваща социалната интеграция на целевите групи – деца, настанени в резидентни услуги и ще бъде с продължителност 12 месеца (от 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г.). Ще бъдат изготвени индивидуални програми за развитие на социално включване на деца до 18 години, настанени в ЦНСТД – Стражица. В проекта са включени дейности, извън тези, които извършват екипите на социалната услуга.

Проектът предвижда и запознаване с условията в наблюдаваното жилище "Шарената къща", управлявано от БЧК, с цел създаване на възможност за осигуряване работа, продължаване на обучението за срок от 1 година и самостоятелен живот след това. Седем деца от целевата група ще бъдат обхванати в интервенция за деинституционализация.

Главната задача на екипа ще бъде свързана с преодоляването на съпротивата на общността да прояви толерантност и емпатия към настанените в институции деца. Водещ приоритет на проекта е и гарантирането на подкрепа по пътя им към самостоятелност.

Бюджетът на проекта е 77 748 лева, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура „Открий ме“.

Официални лица на събитието бяха председателят на Общинския съвет Илиян Маринов, зам.-кметът на Стражица инж. Катя Петрова, както и Данка Владимирова - директор Дирекция  "Социално подпомагане ", Валентина Яламова -  началник отдел "Закрила на детето " при  Дирекция "Социално подпомагане " – Стражица, Ангел Димитров - директор на социална услуга  "Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания", Ангелина Ковачева - управител  на социална услуга "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост", Станимир Енев - управител на социална услуга "Защитено жилище за лица с физически увреждания". Гост – лектори на конференцията бяха Анна Василева - гл. експерт Социални дейности и здравеопазване към Община Стражица и Росица Симеонова - гл. експерт в Дирекция "Бюро по труда" филиал Стражица.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ