област Велико Търново
Сподели
25 ное 2019
Автор: ОбластВТ

Във Велико Търново беше представен обновеният публичен модул на системата ИСУН 2020

Във Велико Търново беше представен обновеният публичен модул на системата ИСУН 2020
Във Велико Търново се проведе информационна среща за представяне на надградения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020. За участие бяха поканени регионални медии, представители на институции, неправителствени организации, висши учебни заведения, настоящи и потенциални бенефициенти и др. Събитието се проведе със съдействието на Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново.

Новите функционалности на обновеният модул бяха демонстрирани от Георги Стратиев - началник отдел „Информационни системи" към Дирекция „Централно координационно звено" (ЦКЗ) в Администрация на Министерски съвет и Станислава Димитрова - старши експерт в дирекция ЦКЗ. Официалния старт на надградения и обновен публичен модул на ИСУН 2020 бе даден на 12 ноември т.г., с цел повече прозрачност и информираност на широката общественост. С промените се гарантира по-добра проследимост на управлението на средствата от европейските фондове и се предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки.Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 е изцяло уеб базирана. В нейният обхват попадат 20 програми с външно финансиране и от нея се възползват над 70 000 потребители. Основната цел на системата е всички данни по изпълнение на Оперативните програми у нас, още от тяхното възникване, да се събират, обработват и отчитат електронно. По този начин се осигурява възможност за тяхното ефективно управление, наблюдение, отчитане и проверки, както и обмен на информация с органите на ЕК. Това осигурява проследимост по всяка една програма, процедура, договор за предоставяне на финансова помощ, като позволява да се наблюдава изпълнението по различни критерии и индикатори.

Системата се състои от два основни модула - публичен и вътрешен. Публичният модул дава възможност за подготовка и подаване на проектно предложение, а след неговото одобрение, за управление и отчитане на резултатите от изпълнението му. Вътрешният модул е предназначен за работа на звената за управление и наблюдение на програмите, одитиращи и сертифициращи органи. С помощта на публичния модул се откриват нови процедури, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултати.

Обновеният ИСУН е и средство за  опростяване и унификация на правилата и процедурите. Системата дава възможност за налагане на рестрикции относно броя документи, изисквани от бенефициентите и кандидатите. За разлика от предишната версия, с предимно деловодни функции, настоящата система дава възможност за проверка на всички отворени и предстоящи процедури за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП), по които един потенциален кандидат е допустим, чрез задаване на критерии за населеното място и вида на организацията бенефициент.

Чрез публичния модул в реално време могат да се направят справки за постигнатите индикатори по програмите; резултатите от оценката на всеки оценителен етап и крайното класиране на проектните предложения по процедурите за предоставяне на БФП, реално изплатените средства по програмите, приоритетни оси, процедури и договори; проекти и бенефициенти, които нямат наложени финансови корекции и са приключили изпълнението в първоначалния срок на договора; брой и стойност на подадените проектни предложения по програми и процедури.

Налична е и цялостна информация за всеки стартирал, приключен или прекратен проект, включително описание на дейностите, организациите, участващи в изпълнението, постигнатите индикатори, финансова информация, наложените финансови корекции, тръжните процедури и сключените договори с изпълнители. ИСУН 2020 предоставя актуални справки по райони за планиране, включително до ниво отделно населено място – информация за всички проекти, които се изпълняват на съответната територия със стойност на договорените и на реално изплатените средства по източници на финансиране.

През следващите 1-2 години предстои усъвършенстване на системата, като амбициите са в нея да бъдат въведени и всички направени разходи с национален бюджет. Публичният модул на ИСУН 2020 е достъпен на интернет адрес http://2020.eufunds.bg.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ