област Велико Търново
Сподели
05 май 2023
Автор: ОбластВТ

Божурите на бъдещето: Как общностният комплекс "Божур" обединява семейства и стимулира ранното детско развитие

Божурите на бъдещето: Как общностният комплекс Божур обединява семейства и стимулира ранното детско развитие
Информационна кампания по проект "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр.Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово стартира на 2-ри май в село Драганово. Жителите на селото бяха подробно запознати с възможностите, които Общностен комплекс за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" предоставя, както и с възможностите да се включат в него. За целта бяха изработени рекламни материали - флайери и плакати, а най-заинтересуваните жители имаха възможност да се включат и в дискусия. Целта бе да се обхванат възможно най-много потребители от целевите групи.

Проектът - Общностен комплекс за ранно детско развитие и родителска покрепа "Божур" е част от оперативна програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" и се реализира чрез процедурата "Образование и грижи в ранна детска възраст". В комплекса могат да се включат деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители, които ще получат социална, здравна, психологическа и педагогическа подкрепа.

Общностен комплекс за ранно детско развитие "Божур" има за цел подпомагането на деца от уязвими групи и техните семейства чрез подобряване на достъпа до здравни грижи, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда и повишаване на училищната и предучилищната готовност на децата.

Целите, които екипът на Хъб "Божур" си е поставил са:

*Подкрепа на децата от целевите групи в усвояването на знания и умения, подходящи за възрастта им.
*Наблюдение на детето и развитието му, индивидуална и групова работа с децата, както и работа с родителите.
*Развитие на социални умения и адаптация на децата чрез индивидуална подкрепа и групови занимания.
*Мониторинг на адаптирането и развитието на детето в ранна детска възраст.
*Превенция на детската заболеваемост, смъртност и други рискове в ранна детска възраст.
*Осигуряване на достъп до здравни грижи, психологическа подкрепа и промоция на здравето за уязвимите и изолирани родители и деца.
*Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители, развитие на родителски капацитет и подобряване на благосъстоянието на децата от уязвими семейства.

Общностен комплекс за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" цели да допринесе за повишаване на качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие на децата, като се ограничи предаването на бедността между поколенията.

В перспектива, успешното изпълнение проекта може да послужи като модел и вдъхновение за други градове и села, които се стремят да подобрят живота на своите деца и родители от уязвими групи. Създаването на подобни общностни комплекси може да се превърне в средство за развитие на регионалните общности и насърчаване на сътрудничеството между различните участници - институции, организации и граждани.

Общностен комплекс за ранно детско развитие "Божур" може да послужи като пример за взаимодействие между различни социални, образователни и здравни услуги, които работят заедно за постигане на общата цел - подкрепа и развитие на децата и техните семейства. Такива комплекси могат да бъдат включени в по-широки стратегии за образование и социална политика на национално и местно равнище, като се предоставят интегрирани услуги, които отговарят на разнообразните нужди на децата и родителите. Подходът на Хъб "Божур" към ранното детско развитие и родителска подкрепа е ключов за създаването на устойчиво и благополучно общество, което подкрепя всички свои членове и гарантира равни възможности за успешен старт в живота на всяко дете.


С първата от три информационни кампании от 2-ри май в село Драганово, свързана с проекта "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово, се направи първа стъпка в правилната посока за насърчаване на активно участие на местното население и създаване на благоприятна среда за развитие на децата и техните семейства.

Общностен комплекс за ранно детско развитие "Божур" е разположен на следните адреси:

Хъб Горна Оряховица - ул. Отец Паисий №72 (до бившата закусвалня на болницата)
Хъб село Върбица - ул. Божур №12 (сградата на кметството)
Хъб село Драганово - Ул. „Стефан Караджа“ №1 (сградата на кметството)
Телефон за връзка - 0879104246

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" не носи отговорност за съдържанието на информацията"  
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ