област Велико Търново
Сподели
28 фев 2019
Автор: ОбластВТ

Агенцията по заетостта стартира проучване за потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира проучване за потребностите на работодателите от кадри
Агенцията по заетостта стартира третото поред и първо за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината. Във Великотърновски регион анкетата се провежда със съдействието на Областен информационен център – Велико Търново, общинските администрации, бюрата по труда, браншови организации и други специализирани структури.Първото тазгодишно проучване на АЗ ще се извърши сред работодатели от формирана национално представителна статистическа извадка. Ще бъдат обхванати всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Работодателите ще могат да попълнят онлайн анкетен формуляр, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда, както и какви са потребностите им от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Те ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал. Получените резултати за потребностите на бизнеса и администрацията ще очертаят нуждите им от работна сила през следващите 6 месеца. Данните ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел те да бъдат ориентирани спрямо изискванията на работодателите.

Чрез проучването анкетираните могат да посочат и очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса. Въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва и регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 22 март 2019 г. на адрес: http://survey.az.government.bg/index.php/535847. При необходимост попълнената анкета може да се запазва частично и по-късно да продължи попълването й. Предоставената от работодателите информация ще се използва само в обобщен вид и за статистически цели, при спазване на политиката за защита на личните данни на Агенцията по заетостта, в качеството й на администратор на лични данни.

Агенцията по заетостта очаква поканените за участие в проучването работодатели да се включат активно, тъй като резултатите ще бъдат от полза за всички участници в трудовия пазар и за развитието потенциала на работната сила.
Работодатели, непопадащи в статистическата извадка, но желаещи да участват в проучването, след 11.03.2019 г. ще могат да заявят потребностите си от работна сила чрез аналогичен онлайн формуляр, който ще бъде достъпен на сайта на Агенцията по заетостта.

През миналата година Агенцията проведе две проучвания за потребностите на работодателите от работна сила, във всяко от които се включиха над 5000 работодатели в страната. Обобщените резултати за търсените от бизнеса професии и умения са публикувани на официалния сайт на институцията в рубрика „Проучване за потребностите от работна сила".
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ